Verksamhet
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Västra Götaland och Göteborg startade 2008. Vi är en paraplyorganisation bestående av 16 patient-, brukar- och anhörigföreningar. Alla som arbetar på vårt kansli har erfarenhet av psykisk ohälsa – för egen del eller som anhörig.

Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa måste komma till tals på flera nivåer i samhället om myndigheter och andra instanser ska kunna göra långsiktiga och kloka prioriteringar. Vi anser att oavsett vad som görs för att förebygga, lindra eller bota psykisk ohälsa måste insatserna utgå från vetenskap, professionell erfarenhet och erfarenheterna hos oss som på olika sätt lever med vår egen eller någon närståendes ohälsa.

Aktiviteter:

    • Utveckla patient-, brukar och anhöriginflytandet på alla nivåer i samhället.
    • Medverka till att psykiatrin utvecklas på ett humant, effektivt och säkert sätt genom att patienters, brukares och anhörigas erfarenheter tillvaratas.
    • Medverka till att psykiatrin kan tillhandahålla lättillgänglig, demokratisk och rättssäker vård med god kvalitet, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.
    • Bidra till att samhället utvecklar tidiga och effektiva förebyggande insatser, så att uppkomsten av psykisk ohälsa minimeras.

Kontakt
Besöksadress: Järntorget 7 (vån 3)
Webbsida: www.nsphig.se